Contacts

The president:
Fabio Mastrangelo

info@mastrangelofoundation.org
Address:
191186, St. Petersburg, st. Bolshaya Morskaya, 3-5, of. 442